Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku

Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
Tutuklamaya itiraz başvurusu,
Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

Tazminat Hukuku

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.
Gayrimenkul Hukuku

Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
Önalım (Şufa) davası,
Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
Hukuki danışmanlık.

Miras Hukuku

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
Mirasta tenkis davası,
Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.


Medeni Hukuk

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

İş Hukuku

İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Avukatlık danışma hizmetleri.KVKK'nın Uygulanması

Envanter düzenlemesi yapmak,
İşçilerle yapılacak gizlilik sözleşmelerini düzenlemek,
Aydınlatma metinlerini düzenlemek,
Taşeronlarla yapılacak gizlilik sözleşmelerini düzenlemek,
Çalışanlara verilecek kişisel veri bilinçlendirme politikaları eğitimini düzenlemek,
Veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan teknik tedbirlerin denetlemesini yapmak,
Veri matrisi yapmak,
Hukuki danışmanlık

Vergi & İdare Hukuku

İptal davası,
İptal davasında yürütmenin durdurulması talepleri,
Tam yargı (tazminat) davası,
Vergi cezalarına itiraz,
Vergi cezalarının iptali davası,
Gümrük vergi ve cezalarına karşı itiraz ve iptal davası.
İcra & İflas Hukuku

İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması
Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi
Menfi tespit ve istirdat davaları
İhtiyati haciz kararı alınması
İstihkak davası
İflas davası ve Konkordato
Alacak davası
Tasarrufun iptali davası
Tahliye davası
İhalenin feshi davası
Kambiyo senedine özgü takiplere itiraz davası
İmzaya itiraz davası
İhtiyati haciz davası
İlamlı icralarda İcranın geri bırakılması işlemleri
Alacaklısının zarar uğratmak amacıyla mevcudunu eksilten borçlar hakkında açılacak davalar
İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat eden kişiler hakkında açılan davalar
Müflisin haklarını vermeyenler hakkında davalar
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara dair davalar
Çocuk teslimi emrine karşı gelenler hakkında açılan davalar
Nafaka borcunu ödemeyenlere dair açılan davalar